Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn ingedeeld in verschillende modules. Module A bevat algemene bepalingen die van toepassing zijn op alle overeenkomsten die opdrachtgevers met De Staat van Creatie sluiten, ongeacht de dienst die geleverd wordt. De bepalingen in Module B zijn aanvullend van toepassing ten aanzien van de algemene online marketingdiensten. In Module C zijn er aanvullende voorwaarden ten aanzien van het Staatstoezicht abonnement.

Module A: Algemeen

Artikel 1. Wie zijn wij?

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘De Staat van Creatie’ (hierna aangeduid als “De Staat van Creatie’’) de gebruiker van deze algemene voorwaarden verstaan:

De Vennootschap Onder Firma De Staat van Creatie 

handelend onder de naam: De Staat van Creatie

Waar zijn wij gevestigd?

Blokhuisplein 40

8911 LJ Leeuwarden

Telefoonnummer: 058 58 53 740 

Mobiele telefoonnummer: 06 24 630 881

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur

E-mail: info@destaatvancreatie.nl

KvK-nummer: 59598492

BTW-identificatienummer Nederland: NL853562416B01

1.2. De Staat van Creatie is een creatief web- en reclamebureau die websites bouwt en zich toelegt op (onine) concepting en (online) communicatie middelen.

1.3. De Staat van Creatie biedt ook het “Staatstoezicht abonnement” (zie artikel 24) en het “Elitair Staatstoezicht abonnement” (zie artikel 25) aan. 

Artikel 2. Definities

2.1. In deze algemene voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, hebben de betekenis van de dikgedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

2.2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon (en rechtsopvolger(s)) die opdracht geeft aan de Staat van Creatie tot het verrichten van diensten c.q. contractspartij van de Staat van Creatie.

2.3. Abonnee: de natuurlijke of rechtspersoon die het ‘Staatstoezicht abonnement’ heeft afgesloten c.q. opdrachtgever.

2.4. Aanbiedingen: alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming van opdrachten of overige (raam)overeenkomsten, waaronder voorstellen, offertes en prijsopgaves.

2.5. Bug: een fout in een computerprogramma of websites waardoor het zijn functie niet geheel volgens specificatie vervult. Praktisch alle programma’s van enige omvang bevatten bugs, maar de meeste worden niet als storend ervaren of treden alleen onder bijzondere omstandigheden op.

2.6. Broncode: computerprogramma in leesbare vorm. De broncode bevat de programma-instructies beschreven door de programmeur(s).

2.7. Diensten en Producten: alle (in opdracht van opdrachtgever door de Staat van Creatie te ontwikkelen of te vervaardigen zowel in fysieke als in digitale vorm) schriftelijke marketing- of communicatieadviezen, documentatie, rapporten, verslagen, concepten en ideeën, tekeningen, technische (web-)ontwikkelingen en dergelijke, websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden. Concreet betekent dit bijvoorbeeld design en bouw van websites, design en levering van drukwerk, design van huisstijlen, teksten schrijven, fotograferen, video’s maken, campagnes bedenken en uitvoeren, internet marketing.

2.8. Offerte: een door De Staat van Creatie opgesteld document waarin een indicatie wordt gegeven van de kosten in verband met de door De Staat van Creatie te leveren Diensten en Producten.

2.9. Overeenkomst: iedere overeenkomst (van opdracht) tussen De Staat van Creatie en opdrachtgever en/of abonnee met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door of het afsluiten van het Staatstoezicht abonnement met De Staat van Creatie. 

2.10. SIDN: de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.

2.11. Website: website van de Staat van Creatie, bereikbaar via het domein www.destaatvancreatie.nl inclusief bijbehorende sub domeinen.

Artikel 3. Toepasselijkheid en interpretatie

Wanneer van toepassing?

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten de uitvoering van (aanvullende) werkzaamheden tussen De Staat van Creatie en opdrachtgever en/of abonnee, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Staat van Creatie, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever en/of abonnee wordt door De Staat van Creatie uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Wanneer afwijken?

3.4. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk door De Staat van Creatie bevestigd of schriftelijk met De Staat van Creatie overeengekomen. Dergelijke afwijkende afspraken gelden uitsluitend voor de opdracht(en) of overige overeenkomst(en), waarop zij van toepassing zijn verklaard.

3.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Staat van Creatie en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Tegenstrijdige bepalingen

3.6. De specifieke modules zijn van toepassing indien de aangevraagde of aangeboden Producten en Diensten vallen onder het in de module omschreven toepassingsgebied. Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven Module A. Voor het overige gelden de modules aanvullend op elkaar.

3.7. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde:

a) geaccordeerde offerte;

b) (eventueel overeengekomen) samenwerkingsovereenkomst;

c) (eventueel overeengekomen) Service Level Agreement;

d) deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

4.2. De door De Staat van Creatie gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 90 dagen, tenzij anders aangegeven. De Staat van Creatie is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 90 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

4.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is De Staat van Creatie daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Staat van Creatie anders aangeeft.

4.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Staat van Creatie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.7. De Staat van Creatie behoudt zich te allen tijde het recht voor een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 5. Duur overeenkomst

Duur

5.1. De overeenkomst tussen de Staat van Creatie en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst tussentijds schriftelijk en gemotiveerd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.3. Indien een overeenkomst waarvoor een vaste prijs is overeengekomen tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, is De Staat van Creatie gerechtigd het volledige bedrag van de overeengekomen prijs aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Opzegging

5.4. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst tussentijds schriftelijk en gemotiveerd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft De Staat van Creatie recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan De Staat van Creatie zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

5.6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De Staat van Creatie, zal De Staat van Creatie in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

5.7. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor De Staat van Creatie extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Opschorting en ontbinding

5.8. De Staat van Creatie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a) opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

b) na het sluiten van de overeenkomst De Staat van Creatie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

c) opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

5.9. Voorts is De Staat van Creatie bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

5.10. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Staat van Creatie op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Staat van Creatie de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5.11. De Staat van Creatie behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

Uitvoeren overeenkomst

6.1. De Staat van Creatie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De Staat van Creatie kan echter nimmer worden geacht een resultaatsverbintenis te zijn aangegaan.

6.2. Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van De Staat van Creatie.

Werkzaamheden door derden

6.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Staat van Creatie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.4. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt en aanvaard door De Staat van Creatie. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek zijn de op kantoor werkzame medewerkers alsmede degenen die door of ten behoeve van De Staat van Creatie, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet als het nadrukkelijk de bedoeling is dat de opdrachten door bepaalde personen zullen worden uitgevoerd.

6.5. Indien De Staat van Creatie op verzoek van opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben, waaraan opdrachtgever geen rechten kan ontlenen. Desgewenst kan De Staat van Creatie namens opdrachtgever offertes aanvragen.

Werken op locatie opdrachtgever

6.6. Indien door De Staat van Creatie of door De Staat van Creatie ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Verstrekken van gegevens

6.7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Staat van Creatie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Staat van Creatie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Staat van Creatie zijn verstrekt, heeft de Staat van Creatie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Termijn van levering

6.8. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever de Staat van Creatie derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

6.9. Verzuim wegens overschrijding van een nakomingstermijn zal opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding dan wel ontbinding van de overeenkomst, met dien verstande dat ontbinding wel mogelijk zal zijn indien nakoming blijvend onmogelijk is.

6.10. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de Staat van Creatie de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst en meerwerk
Wijzigingen

7.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Staat van Creatie zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de Staat van Creatie opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

7.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de Staat van Creatie daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Meerwerk

7.5. Indien De Staat van Creatie op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever wijzigingen, aanvullende werkzaamheden of diensten die buiten de overeenkomst vallen heeft verricht, oftewel meerwerk uitvoert, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de daarvoor overeengekomen tarieven en bij gebrek daarvan, volgens de gebruikelijke tarieven van De Staat van Creatie.

7.6. De Staat van Creatie is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat voor uitvoering van de betreffende werkzaamheden een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

7.7. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in Artikel 7.5 en 7.6 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en De Staat van Creatie, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

7.8. Voor meerwerk waarvan De Staat van Creatie kan aantonen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is voor de levering van de Diensten, of dat redelijkerwijs volgt uit de instructies van opdrachtgever, heeft De Staat van Creatie geen toestemming nodig. Dergelijke werkzaamheden worden op basis van nacalculatie uitgevoerd tegen het uurtarief van De Staat van Creatie dat geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden. Overige gemaakte kosten kunnen tevens in rekening worden gebracht.

7.9. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal De Staat van Creatie opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 8. Honorarium

Algemene bepalingen honorarium

8.1. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

8.2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten per kwartaal in rekening worden gebracht. 

Vast honorarium

8.3. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

Honorarium op uurbasis

8.4. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Staat van Creatie (€ 80,- per uur), geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

Verhoging honorarium

8.5. De Staat van Creatie zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. De Staat van Creatie zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

8.6. Indien opdrachtgever de door De Staat van Creatie kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van de Staat van Creatie genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden.

8.7. In geval van een overeengekomen vaste prijs, is De Staat van Creatie gerechtigd deze prijs aan te passen indien de geschatte omvang van de opdracht dermate afwijkt van de daadwerkelijke omvang, dat in alle redelijkheid niet van De Staat van Creatie mag worden verwacht de opdracht tegen de overeengekomen prijs uit te voeren. De Staat van Creatie zal opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 9. Voorschot, factuur en betaling

Voorschot

9.1. De Staat van Creatie is gerechtigd voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht betaling van een voorschot te verlangen. 

9.2. Genoemd voorschot dient door opdrachtgever terstond te worden voldaan en zal in beginsel worden verrekend met de laatste factuur. 

9.3. De Staat van Creatie is nimmer rente verschuldigd aan opdrachtgever over het bedrag van het voorschot.

Betaling

9.4. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door de Staat van Creatie aan te geven wijze in Euro’s. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Tijdig betalen

9.5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat aan nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente van 8% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, plus 2 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 100,00 alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.

9.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van De Staat van Creatie op  opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.7. De Staat van Creatie heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Staat van Creatie kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De Staat van Creatie kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

9.8. Facturering boven € 5.000,00 geschiedt op basis van deze offerte in twee (2) termijnen namelijk:

a) 50% aanbetaling na acceptatie offerte

b) 50% betaling na oplevering van de afgesproken diensten en/of producten

9.9. Facturering onder de € 5.000,00 geschiedt in één (1) keer na het afronden van de opdracht.

Incassokosten

9.10. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (consument), worden incassokosten in rekening gebracht volgens ‘het besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’ met een minimum van € 40,00. Indien opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde

Artikel 10. Reclames, acceptatie, oplevering en eigendomsvoorbehoud

Reclames

10.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan De Staat van Creatie. 

10.2. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Staat van Creatie in staat is adequaat te reageren.

10.3. Indien een klacht gegrond is, zal De Staat van Creatie de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor  opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

10.4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Staat van Creatie slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Acceptatie en oplevering

10.5. Opdrachtgever zal de geleverde Diensten en/of Producten binnen 14 dagen na oplevering evalueren en vervolgens accepteren, dan wel schriftelijk en gemotiveerd afkeuren. Opdrachtgever zal opgeleverde Diensten en/of Producten uitsluitend afkeuren indien deze niet voldoen aan de vooraf overeengekomen specificaties.

10.6. Opdrachtgever zal geleverde Diensten en/of Producten uitsluitend afkeuren indien deze niet voldoen aan de vooraf overeengekomen specificaties.

10.7. Geleverde Diensten en/of Producten worden als geaccepteerd beschouwd indien opdrachtgever:

a) de geleverde Diensten en/of Producten accepteert;

b) de geleverde Diensten en/of Producten operationeel gebruik neemt; of

c) de geleverde Diensten en/of Producten niet binnen bovengenoemde termijn schriftelijk en gemotiveerd afkeurt.

10.8. Na acceptatie van de Diensten en/of Producten door opdrachtgever vervalt de aansprakelijkheid van De Staat van Creatie voor eventuele gebreken in het opgeleverde, behoudens voor zover er door De Staat van Creatie expliciete garanties zijn afgegeven.

Eigendomsvoorbehoud

10.9. Alle aan opdrachtgever geleverde Diensten en Producten blijven eigendom van De Staat van Creatie totdat opdrachtgever alle (betalings)verplichtingen uit alle met De Staat van Creatie geslotenovereenkomsten is nagekomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Directe schade

11.1. Indien De Staat van Creatie aansprakelijk is voor directe schade dan is de vergoeding uitsluitend beperkt tot schade bestaande uit:

a) schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (‘’zaakschade’’);

b) redelijke en aantoonbare kosten die opdrachtgever heeft moeten maken om De Staat van Creatie er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;

c) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;

d) redelijke en aantoonbare kosten die opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade;

e) redelijke en aantoonbare kosten Opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie alsnog te laten voldoen aan de Overeenkomst.

11.2. De aansprakelijkheid van De Staat van Creatie, voor zover deze door haar (aansprakelijkheids)verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering, zijnde € [bedrag] (zegge: [bedrag]).

11.3. Voor zover deze schade niet is gedekt door de (aansprakelijkheids)verzekering van De Staat van Creatie dan is de aansprakelijkheid van De Staat van Creatie beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de Product of Dienst overeengekomen prijs (excl. BTW) gedurende zes (6) maanden. 

11.4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van De Staat van Creatie beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag van het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft

11.5. In afwijking van hetgeen onder artikel 11.3 is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Indirecte schade

11.6. De Staat van Creatie is in geen geval aansprakelijk voor:

a) indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van en schade aan gegevens (bestanddelen) en schade door bedrijfsstagnatie en bedrijfsschade.

b) schade veroorzaakt aan derden in het kader van deze overeenkomst

11.7. De Staat van Creatie dient ingeval van gebreken waarvoor zij aansprakelijk is door opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld deze gebreken te herstellen of de uit die gebreken voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

11.8. Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden De Staat van Creatie van dit risico te vrijwaren.

11.9. Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één maand nadat de schade of het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, schriftelijk aan De Staat van Creatie is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt. 

11.10. In afwijking van de wettelijke verjarings- en vervaltermijnen, bedraagt de vervaltermijn van alle vorderingen jegens De Staat van Creatie, één jaar te rekenen vanaf de laatste dag van de gebeurtenis die aanleiding tot de vordering was.

11.11. De Staat van Creatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat De Staat van Creatie is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

11.12. Opdrachtgever vrijwaart De Staat van Creatie tegen aanspraken van derden. 

11.13. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Staat van Creatie of zijn ondergeschikten.

Artikel 12. Vrijwaringen en risico-overgang

12.1. Opdrachtgever vrijwaart De Staat van Creatie voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

12.2. Indien opdrachtgever aan De Staat van Creatie informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

12.3. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 13. Overmacht

13.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Staat van Creatie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Staat van Creatie niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Staat van Creatie worden daaronder begrepen.

13.3. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, terreur, stakingen, in- en uitvoerbelemmeringen, stagnatie in toelevering, brand en overstromingen, onvoorziene complicaties bij de uitvoering, problemen met toeleveranciers en overige omstandigheden die de uitvoering van werkzaamheden onevenredig kostbaar of bezwaarlijk maken.

13.4. De Staat van Creatie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Staat van Creatie zijn verplichtingen had moeten nakomen.

13.5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.6. Voor zoveel De Staat van Creatie ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Staat van Creatie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door één van de beide partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De Staat van Creatie gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en De Staat van Creatie zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Staat van Creatie niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15. Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt De Staat van Creatie zich de rechten en bevoegdheden voor die De Staat van Creatie toekomen op grond van de Auteurswet.

15.2. Alle door De Staat van Creatie verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Staat van Creatie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

15.3. De Staat van Creatie behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16. Teruggave ter beschikking gestelde zaken en niet-overname personeel

16.1. Indien De Staat van Creatie aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen veertien (14) dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

16.2. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één (1) jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met De Staat van Creatie, medewerkers van De Staat van Creatie of van ondernemingen waarop De Staat van Creatie ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

16.3. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder artikel 16.1 genoemde verplichting, heeft De Staat van Creatie het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 17. Wijzigingen van deze voorwaarden

17.1. De Staat van Creatie heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen worden van kracht nadat deze ter kennis van opdrachtgever zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen

18.1. Op al de aanbiedingen en overeenkomsten van De Staat van Creatie, alsmede op de uitvoering daarvan door De Staat van Creatie, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

18.2. Elk geschil tussen opdrachtgever en De Staat van Creatie zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden. De Staat van Creatie blijft echter wel bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

18.3. Indien opdrachtgever consument is heeft hij het recht gedurende een maand nadat De Staat van Creatie zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Module B: Aanvullende voorwaarden ten aanzien van de algemene online marketingdiensten

Artikel 19. SEO en SEA 

19.1. Voor zowel de diensten SEO als SEA geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

19.2. Door of vanwege De Staat van Creatie verstrekte (statistische) gegevens (indicaties) zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnen door opdrachtgever geen rechten worden ontleend. 

Artikel 20. Zoekmachineoptimalisatie (SEO)

20.1. De Staat van Creatie zal zich inspannen de opdracht naar beste kunnen uit te voeren. Hierbij wordt voor de dienst SEO gestreefd naar een goede kwalitatieve vermelding in de meest gebruikte Nederlandse (of anderszins overeengekomen) zoekmachines. 

20.2. De Staat van Creatie heeft voor de absolute score een inspanningsverplichting en er zal indien mogelijk naar een hoge positie worden gestreefd.

20.3. De Staat van Creatie behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken indien sprake is van moeilijk te positioneren woorden, spam van derden, niet-indexeren door de zoekmachine(s), afwijzing of niet-indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische aspecten of specificaties van de website dan wel technische onvolkomenheden of het niet voldoen en/of opvolgen van de door De Staat van Creatie verstrekte adviezen.

20.4. Voor zover vereist is ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst, zal De Staat van Creatie in het kader van zoekmachineoptimalisatie met derden betaalde diensten afsluiten in de naam van opdrachtgever.

Artikel 21. Zoekmachine adverteren (SEA)

21.1. De Staat van Creatie is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derde partijen, zoals onder meer Google.

21.2. Advertentiekosten bij SEA worden rechtstreeks aan derde partijen zoals onder meer Google voldaan, tenzij anders overeengekomen.

21.3. Voor zover vereist is ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst, zal De Staat van Creatie in het kader van zoekmachineoptimalisatie met derden betaalde diensten afsluiten in de naam van opdrachtgever.

Artikel 23. E-maildiensten

22.1. Indien de Dienst mede ertoe strekt tot het door De Staat van Creatie en ten behoeve van opdrachtgever versturen van elektronische communicatie, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot nieuwsbrieven of reclameberichten per e-mail, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

22.2. Partijen garanderen dat zij te allen tijde de toepasselijke bepalingen in de geldende (Europese) wetgeving en gedragsregels zullen naleven waaronder regelgeving ter zake van bescherming persoonsgegevens en elektronische communicatie alsmede de (gedrags)regels van de branchevereniging Data Driven Marketing Association (‘DDMA’) waaronder de ‘Code Reclame via E-mail’.

22.3. Opdrachtgever verklaart dat alle door haar aangeleverde e-mailadressen of andere te gebruiken contactgegevens correct zijn en dat de betreffende ontvangers expliciet en ondubbelzinnig akkoord zijn gegaan met de ontvangst van de betreffende berichten, of dat verzending zonder toestemming is toegestaan op gegrond van de wet. Op verzoek van De Staat van Creatie zal opdrachtgever hiervan onverwijld bewijs overleggen.

22.4. De Staat van Creatie is gerechtigd de uitvoering van de verzending op te schorten indien zij tijdens de uitvoering klachten ontvangen van de ontvangers met de strekking dat deze berichten zonder toestemming verzonden zouden zijn.

22.5. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de inhoud en opmaak van de berichten voldoet aan alle wettelijke eisen rondom elektronische communicatie, waaronder mede begrepen vermelding van de identiteit van opdrachtgever, contactgegevens en afmeldmogelijkheden. Deze verplichting geldt slechts voor zover de inhoud en opmaak door opdrachtgever is verzorgd of aangeleverd.

22.6. Opdrachtgever vrijwaart De Staat van Creatie voor alle claims van derden, boetes en andere sancties van toezichthouders, die De Staat van Creatie ontvangt naar aanleiding van het niet – of niet volledig – door opdrachtgever naleven van de hiervoor genoemde regelgeving en/of gedragscodes en zal alle schade vergoeden die door De Staat van Creatie wordt geleden als gevolg van een inbreuk op de garantie opgenomen in artikel 23.2. De Staat van Creatie heeft in een dergelijk geval bovendien het recht de overeenkomst per direct te beëindigen zonder ter zake schadeplichtig te zijn.

Artikel 23. Domeinnamen en IP-adressen

23.1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van domeinnamen en IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van domeinnamen en IP-adressen. De Staat van Creatie vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

23.2. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels of voorwaarden die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van domeinnamen en IP-adressen.

23.3. Opdrachtgever garandeert dat door De Staat van Creatie te registreren of geregistreerde domeinnamen ten behoeve van opdrachtgever geen inbreuk maken op rechten van derden, zoals handelsnaamrechten of merkrechten.

23.4. Opdrachtgever vrijwaart en stelt De Staat van Creatie schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door opdrachtgever. De Staat van Creatie is niet aansprakelijk voor het verliezen door opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

23.5. Uit veiligheidsoverwegingen zal De Staat van Creatie opdrachtgever geen toegang verstrekken tot de beheeromgeving van een Domain Name System (DNS). Wanneer opdrachtgever bepaalde DNS-instellingen (DNS-records) deelt met De Staat van Creatie, dan wel wanneer een DNS al (deels) was ingesteld door een andere partij dan De Staat van Creatie, dan is De Staat van Creatie niet verantwoordelijk voor het overnemen van eventuele fouten in de instellingen van een DNS.

Module C: Aanvullende voorwaarden ten aanzien van het Staatstoezicht abonnement

24.Artikel 24. Inhoud van het Staatstoezicht abonnement

24.1. Staatstoezicht is het pakket aan diensten dat aansluit bij het hosten van de website van opdrachtgever door De Staat van Creatie. Het pakket bestaat uit:

a) het hosten van de website;

b) domeinnaamregistratie van één (1) domein;

c) het toepassen van een SSL beveiligingscertificaat;

d) het onderhoud van WordPress;

e) het onderhoud van plugins;

f) een beveiligde website;

g) dagelijks back-up van de website

h) het zorgdragen voor een cookiebot;

i) het zorgdragen van een voorbeeld privacy statement;

j) het implementeren van een accordering van het privacy statement;

k) een maandelijks website rapport;

l) de installatie van Yoast SEO;

m) de aanmelding en koppeling van de website aan Google Analytics;

n) e-mailondersteuning;

o) het TSL beveiligingscertificaat bij het verzenden van e-mail;

p) via bijstand@destaatvancreatie en telefonisch krijg je 24/7 support op de website voor dringende kwesties; en

q) het toepassen van Akismet en een ReCaptcha ter voorkoming van spam.

24.2. Met betrekking tot Diensten op het gebied van zoekmachineoptimalisatie (hierna: “SEO”) en zoekmachine adverteren (hierna: “SEA”) behoudt De Staat van Creatie zich de volgende rechten voor.

Artikel 25. Inhoud van het Elitair Staatstoezicht abonnement

25.1. Elitair Staatstoezicht is het pakket aan diensten dat aansluit bij het hosten van de website van opdrachtgever door De Staat van Creatie. Het pakket bestaat uit:

a) het hosten van de website;

b) domeinnaamregistratie van één (1) domein;

c) het toepassen van een SSL extended beveiligingscertificaat;

d) het onderhoud van WordPress;

e) het onderhoud van plugins;

f) een beveiligde website;

g) dagelijks back-up van de website

h) AVG-klaarmaken van de website

i) een maandelijkse website rapport

j) Basis SEO support

k) de aanmelding en koppeling van de website aan Google Analytics;

l) e-mailondersteuning;

m) het TSL beveiligingscertificaat bij het verzenden van e-mail;

n) via bijstand@destaatvancreatie en telefonisch krijg je 24/7 support op de website voor dringende kwesties; en

o) het toepassen van Akismet en een ReCaptcha ter voorkoming van spam.

25.2. Met betrekking tot Diensten op het gebied van SEO en SEA behoudt De Staat van Creatie zich de volgende rechten voor.

Artikel 26. Betaling van de abonnementsgelden

26.1. Voldoening van de abonnementsgelden die betrekking hebben op het Staatstoezicht abonnement en het Elitair Staatstoezicht abonnement geschied door middel van automatische incasso. Rond elke éérste maand van het jaar wordt het abonnementsgeld voor de komende jaar afgeschreven. De abonnee ontvangt daarvoor een factuur. 

26.2. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling van de abonnementsgelden is De Staat van Creatie per direct bevoegd zijn verplichtingen volgens de overeenkomst op te schorten en geen diensten en producten te leveren totdat de abonnee volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Indien abonnee na daartoe te zijn aangemaand niet tot betaling overgaat, is De Staat van Creatie bevoegd de overeenkomst op te zeggen. Zowel bij opzegging als gedurende de periode van opschorting blijft de abonnee de abonnementskosten over de gehele periode verschuldigd. 

Artikel 27. Geldigheid en opzegging van het Staatstoezicht abonnement en het Elitair Staatstoezicht abonnement

27.1. Het Staatstoezicht abonnement geldt slechts voor de onderneming op wiens naam het Staatstoezicht abonnement is afgesloten. Het Staatstoezicht abonnement is niet overdraagbaar.

27.2. Het Elitair Staatstoezicht abonnement geldt slechts voor de onderneming op wiens naam het Elitair Staatstoezicht abonnement is afgesloten. Het Elitair Staatstoezicht abonnement is niet overdraagbaar.

27.3. De Staat van Creatie is gerechtigd om de overeenkomst éénzijdig, zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang op te zeggen. Vanaf het moment dat De Staat van Creatie het abonnement opzegt is de abonnee geen abonnementsgelden meer verschuldigd. abonnementsgelden die de abonnee onbetaald heeft gelaten over de periode voorafgaand aan de opzegging blijven verschuldigd.  

27.4. Het Staatstoezicht abonnement en het Elitair Staatstoezicht abonnement zijn ten allen tijde maandelijks opzegbaar voor de abonnee. Voor de domeinnaamregistratie betaalt de abonnee per jaar.